scotchcorner logo

Scottish Tartans - Montgomery

 

ancient montgomery tartan

modern montgomery tartan

Ancient Montgomery
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern Montgomery
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Braeriach Fabric 400-415gms / 13oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

Copyright © SPS, 1998 - 2017